മഷിത്തണ്ട്

Sunday, November 05, 2006

English അക്ഷരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍...

...curly brackets ഉപയോഗിക്കുക.

ഉദാ: {English.} --> English.

{Malayalam:} malayaaLam --> Malayalam: മലയാളം

അങ്ങനെയങ്കില്‍ എങ്ങിനെ curly brackets ലഭിക്കും ?
അതും curly bracket റ്റിന്റെ ഉള്ളില്‍ type ചെയ്യുക.

ഈ blog 'മഷി തണ്ട് ' editor ഉപയോഗിച്ചാണു എഴുതിയതു. See the source file as comment.