മഷിത്തണ്ട്

Tuesday, January 01, 2008

പുതുവത്സരം... പുതിയ തുടക്കം...

ഇനി മുതല്‍ മഷിത്തണ്ട് നിഘണ്ടുവിനെ പറ്റിയുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുതിയ ബ്ലോഗില്‍ പ്രത്യക്ഷപെടുന്നതാണു്. നിഘണ്ടുവിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു സന്ദര്‍ശിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ?

പുതിയ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ...
നിഘണ്ടുവിന്റെ പുതിയ പതിപ്പു ഇവിടെ...